Rząd przychylny ustanawianiu pełnomocników w sprawach karnych

Rada Ministrów popiera dalsze prace nad projektem nowelizacji procedury karnej, wed?ug którego jako pe?nomocnik osoby pokrzywdzonej móg?by wyst?powa? nie tylko adwokat lub radca prawny, ale tak?e osoba najbli?sza pokrzywdzonemu – poinformowa?o we wtorek CIR.
“Rz?d popiera ustanowienie pe?nomocnika pokrzywdzonego,Cheap New England Patriots Jersey,Ryanair wraca do Modlina, poniewa? zapewni mu to poczucie ochrony jego interesów i wi?kszy komfort psychiczny. By?oby to rozwi?zanie wyj?tkowo korzystne dla osób starszych, które potrzebuj? szczególnego wsparcia” – poda?o Centrum Informacyjne Rz?du w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.
Rz?d zwróci? zarazem uwag? na potencjalne trudno?ci mog?ce towarzyszy? takiemu rozwi?zaniu: “Pe?nomocnik b?d?cy osob? najbli?sz? to uczestnik procesu, któremu przys?uguj? okre?lone prawa. Ma on np. prawo wzi?cia udzia?u w okre?lonych czynno?ciach, a tak?e w ?ledztwie lub dochodzeniu. W praktyce mo?e pojawi? si? problem, gdy taki pe?nomocnik jest te? ?wiadkiem w post?powaniu karnym. Jego udzia? w przes?uchaniach innych ?wiadków mo?e wp?ywa?, nawet pod?wiadomie,Cheap NFL T-Shirt, na jego w?asne zeznania. Pe?nomocnikowi nale?y te? dor?cza? pisma procesowe, co mo?e skutkowa? wyd?u?eniem post?powania karnego” – podkre?lono.
Rz?d zauwa?y? te?,Cheap Baltimore Ravens Jersey, ?e gdy pe?nomocnik nie jest prawnikiem, w niektórych post?powaniach ro?nie ryzyko braku w?a?ciwej ochrony prawnej pokrzywdzonego.
Obecnie pokrzywdzony w post?powaniu karnym mo?e by? reprezentowany przez trzech pe?nomocników, z których ka?dy dysponuje wiedz? prawnicz? i odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie etyki zawodowej. Rz?d zwraca uwag?, ?e w przypadku post?powania karnego ustawodawca zabezpieczy? pokrzywdzonego przed ryzykiem niew?a?ciwej ochrony prawnej, daj?c mu prawo do ustanowienia pe?nomocnikiem osoby najbli?szej, ale tylko jednej. “Jest to w?a?ciwe rozwi?zanie, bo pokrzywdzony ustanawiaj?c dwóch pozosta?ych pe?nomocników b?dzie móg? wybra? do tych ról osoby z wiedz? prawnicz?” – zwraca uwag? CIR.
Zarazem w post?powaniach o wykroczenia zachodzi niebezpieczeństwo niew?a?ciwej reprezentacji pokrzywdzonego, bo w takich sprawach mo?e reprezentowa? go tylko jeden pe?nomocnik, a – zgodnie z nowymi przepisami – nie b?dzie musia? by? to adwokat lub radca prawny. “Jednak zdaniem rz?du, zwa?ywszy na mniejsz? wag? spraw rozpatrywanych w takich post?powaniach, pokrzywdzony powinien mie? prawo wyboru na pe?nomocnika wskazanej przez siebie osoby. Chodzi o to, aby pe?nomocnikiem pokrzywdzonego by?a osoba zapewniaj?ca mu wsparcie emocjonalne i do której ma pe?ne zaufanie” – napisano w komunikacie.
Pod koniec lipca Sejm opowiedzia? si? za dalszymi pracami nad przedstawionym przez pos?ów PO projektem nowelizacji kodeksów karnego i w sprawach o wykroczenia.
Obecne regulacje dopuszczaj? jedynie mo?liwo?? ustanowienia pe?nomocnikiem pokrzywdzonego osob? b?d?c? adwokatem lub radc? prawnym – jest to katalog zamkni?ty i ?aden inny podmiot nie mo?e wyst?powa? w post?powaniu karnym jako taki pe?nomocnik. Zdaniem autorów projektu k?óci si? to ze spo?eczn? funkcj? rodziny.
Zastrze?enia do projektu przedstawi?y Krajowa Rada S?downictwa i S?d Najwy?szy. Zdaniem KRS “pomoc prawna w post?powaniu karnym winna by? ?wiadczona wy??cznie przez podmioty profesjonalne”, jako gwarantów nale?ytej ochrony praw pokrzywdzonego.